Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

неделя, февруари 08, 2009

Oб­ряз­ва­не­то мо­же да на­ма­ли рис­ка от за­ра­зя­ва­не със СПИН

ОБРЯЗВАНЕТО ПРЕДПАЗВА ОТ СПИН!

06 февруари 2009, 12:10
Но­во из­с­лед­ва­не по­каз­ва, че об­ряз­ва­не­то мо­же да на­ма­ли рис­ка от за­ра­зя­ва­не със СПИН. Из­с­лед­ва­не­то се про­ве­ло от френ­с­ка ор­га­ни­за­ция и в не­го взе­ли учас­тие по­ве­че от 3000 доб­ро­вол­ци от Юж­на Аф­ри­ка.
Оба­че спе­ци­а­лис­ти­те ме­ди­ци от ООН пре­дуп­реж­да­ват, че пре­ди про­це­ду­ра­та е не­об­хо­ди­мо да се про­ве­дат до­пъл­ни­тел­ни из­с­лед­ва­ния. Дан­ни­те, об­на­род­ва­ни в хо­да на кон­фе­рен­ция в Бра­зи­лия, по­каз­ват, че об­ряз­ва­не­то мо­же да пре­дот­в­ра­ти за­ра­зя­ва­не в се­дем от 10 слу­чая. Т.е рис­кът се по­ни­жа­ва със 70 %.
Ако из­во­ди­те на френ­с­ки­те уче­ни се пот­вър­дят, об­ряз­ва­не­то мо­же да се при­е­ме ка­то оръ­жие за бор­ба със СПИН, та­ка как­то и пре­зер­ва­ти­ви­те.
Оба­че ед­ва ли ще бъ­де та­ка прос­то да се въ­ве­де ма­со­во та­зи про­це­ду­ра./БЛИЦ

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи