Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

неделя, август 30, 2009

Демокрацията в развиващия се свят – отчайващо начинание или оръжие на Запада !

Демокрацията в развиващия се свят – отчайващо начинание или оръжие на Запада !

29 Август 2009

Афганистанка показва личната си карта след като е гласувала на изборите в Херат, западен Афганистан. Снимка: Ройтерс

Според един виц, който се разказва в Афганистан, резултатите от изборите вече са обявени и Ахмадинеджад печели с 42 милиона гласа. Паралелът е много уместен. Още след като първите резултати изтекоха от Кабул, основният опозиционен кандидат обяви изборите за опорочени. Съобщения и доказателства за измами има в изобилие. Като средство за постигане на консенсус в страната и за поставяне на основите на стабилно управление, изборите в Афганистан, също както тези в Иран, се провалиха с гръм и трясък.

Разбира се, има една разлика - докато в Иран светът искаше правителството да падне, в Афганистан то трябваше да спечели. Когато става дума за Иран, на Запада му се иска всеки демократичен жест да е измама. За Афганистан обаче, Западът иска всеки такъв признак да се възприема за висше постижение на външната намеса.

Именно тук започват проблемите във всички дискусии за демокрацията в ислямския, всъщност в целия развиващ се свят. Този свят започва да се задушава от онова, което външният свят иска от него да постигне, без да обръща внимание на желанията на хората в съответната страна. Демокрацията е представяна и беше открито насърчавана от президента Джордж Буш като политически механизъм, който автоматично ще донесе промяна в режимите към по-мирен, подкрепящ свободния пазар и прозападно ориентиран свят.

Това не стана. След първите славни народни революции в Източна Европа, въвеждането на демокрацията се оказа сложно и често пъти безнадеждно опорочено начинание, както можем да видим в Афганистан, Иран, а също и в Ирак, Палестина и Пакистан. Не че хората не искат да гласуват - те почти винаги искат. Просто механиката на изборите твърде бързо бива впрегната от правителствата като средство да се задържат на власт.

Не искам да кажа, както твърдят мнозина, че демокрацията е политическа система, която в известен смисъл представлява културен феномен, неподходящ за износ. Това би било наистина ужасно заключение, ако се превърне в общоприето схващане. Проблемът е в очакванията, които й възлагаме в отделните ситуации.

В случая с Афганистан искахме да постигнем резултат, който да покаже, че той е на път да се превърне в стабилна държава, способна сама да гарантира своята сигурност - с други думи точно това, което винаги сме искали от авторитарни държави като Египет и Саудитска Арабия, само че с по-убедителни усилия, за да бъде спечелена благословията на народа.

В случая с Палестина искахме (и все още искаме) изборен резултат, който да доведе до едно желаещо мир правителство, което да получи мандат да договори успешно мирен договор с Израел. В Пакистан искахме правителство, което да наложи властта си над племенните райони, да спре преминаването на фундаменталисти презграниците и да затопли отношенията с Индия.

Когато дойде време за президентските избори в Иран обаче желаехме резултат, който убедително да свали президента Ахмадинеджад от власт и да бъде предизвикателство към цялото теократично управление, като покаже, че обществото иска свобода у дома и отвореност към света.

Обществата в тези страни обаче не гледаха на нещата по същия начин. В Палестина гласуваха за Хамас, защото на повечето избиратели им беше писнало от корупцията на палестинската автономна власт, и безкрайните и безплодни отстъпки пред израелците, по повелята на Запада. Те не гласуваха за война с Израел. Те гласуваха, за да изритат старата върхушка.

Същото е положението в Пакистан, Афганистан, а много вероятно и в Иран, ако някога въобще научим истинските резултати. Там не съществува естествено доверие в демокрацията сама по себе си, защото няма доверие в политиците. Това, което обикновено е налице, е желанието режимите да бъдат отговорни за предполагаемите си провали. Това не е нагласата, която произвежда стабилни режими, каквито Западът продължава да желае.

В това отношение няма особени културни различия. Обикновено същото се случва и на британските, американските и европейските избори. Нито пък в подправянето на изборните резултати има нещо характерно само за Третия свят. Джордж Буш и републиканците побързаха да прибегнат до този похват във Флорида през 2000 година. Не е изненадващо, че Карзай го пробва в Афганистан, а аятолах Хаменей е обвинен, че го е приложил в Иран.

Разликата е, че на запад има доста добре установени правила и процедури на управление, както и достатъчно опит и ресурси, за да се гарантира, че те се спазват. Това не се получи в Афганистан, където безопасността не беше достатъчна, за да осигури добра избирателна активност и нямаше достатъчно ресурси, за да могат изборите да се произведат както трябва. Не се получи и в Иран, където вътрешното министерство контролира резултата от изборите. Получи се в Палестина, но тогава останалата част от света предпочете да пренебрегне вота, защото резултатът не й изнасяше.

Дълбоко вкоренените племенни и междукланови вражди очевидно задълбочават проблема. Изборите не могат да преодолеят това толкова лесно. Всъщност демокрацията наистина може да направи живота по-труден, като подчертава различията и налага волята на мнозинството над останалите, което е един от поводите за притеснение в Ирак. Ако дотук Ливан се справя с доминираните от междусектантските съперничества избори, това е защото крайният баланс на властта се поддържа стриктно от конституцията, която защитава тези различия. Ако Сирия успява да задържи стабилни отношения между мнозинството и етническите малцинства, това се дължи отчасти на факта, че тя е авторитарна държава, управлявана от малцинствена секта.

И все пак, дори още по-опорочени избори могат да изиграят роля за отварянето на някои общества. Ако вземем за пример Иран, избирателната система там трудно може да се нарече прозрачна и свободна в общество, в което върховната власт се намира в ръцете на духовенството. Въпреки потушаването на протестите обаче, самият факт, че имаше избори и че беше позволен свободен дебат, е отражение на едно общество, което все още зачита донякъде идеята за народен консенсус - може да се каже в много по-голяма степен, отколкото в някои съюзници на Запада като Египет, Саудитска Арабия и държавите в Северна Африка.

Фактът, че властите в Бирма положиха толкова усилия, за да попречат на Аун Сан Су Чжи да вземе участие в изборите догодина, е знак за това, че те все още се страхуват и от изборите, и от самата нея.

Западът отдаде твърде голямо значение на изборите в Афганистан, както и в Ирак и Пакистан. Те бяха твърде опорочени и незадоволителни, за да изпълнят функцията си към обществото, независимо от окупационните сили. И все пак не е редно да ги отричаме с лека ръка в по-голяма степен, отколкото изборите в съседните държави. Просто не би трябвало да очакваме те да донесат това, което ние искаме.

По БТА

Минаре България

Adrian Hamilton: Let's not despair of democracy !

What is wrong is what we want elections to achieve in places such as Afghanistan !

The joke circulating Afghanistan is that the election results have now been declared and that Ahmadinejad has won with 42 million votes. The parallel is apposite. Even as the first results are dripped out in Kabul, they have been declared a fraud by the leading opposition candidate. Reports, and evidence, of malpractice is widespread. As a means of establishing consensus through the country and setting the scene for stable government, the election, just as in Iran, has manifestly failed.

The one difference of course is that, whereas in Iran the world wanted the government to fail, in Afghanistan they have wanted it to succeed. Where Iran is concerned, the West wishes any democratic gesture to be seen as a sham. In Afghanistan's case they want it to be seen as a crowning achievement of outside intervention.

Which is where the trouble starts with all the discussion about democracy in the Muslim – indeed the whole of the developing – world. It keeps getting overlain with what the outside world wants it to achieve, not what the people of the country concerned wish. Democracy is being presented, and was very obviously promoted by President George Bush, as a political mechanism that will automatically bring about a change in regimes to a more peaceable, free market and pro-Western world.

It hasn't. After the first glorious outpourings of popular revolution in Eastern Europe, the introduction of democracy has proved a difficult and often hopelessly flawed enterprise, as we can see from Afghanistan, Iran and, for that matter, Iraq, Palestine and Pakistan as well. It is not that people don't want the vote. Almost invariably they do. It is just that the mechanics very quickly become bent by governments as a means to sustain power.

That is not to argue, as too many people have, that democracy as a political system is somehow a cultural issue which you cannot export. That would be a truly terrible conclusion if it were to become the general assumption. What is wrong is our expectations of what it can achieve in any particular situation.

In Afghanistan's case, what we wanted it to do was to produce a result that would show Afghanistan was on its way to being a stable nation able to take care of its security – in other words, exactly what we have always wanted from authoritarian countries such as Egypt and Saudi Arabia, only with a more convincing effort at a popular mandate.

In the case of Palestine, we wished (and still wish for) an election result that would produce a nice pro-peace government that would have the mandate to negotiate a successful treaty with Israel. In Pakistan, we wished for an administration that would impose its rule on the tribal lands, stop cross-border movement of fundamentalists and get on better with India.

When it came to the Iranian presidentials, we looked for a result that would decisively overthrow President Ahmadinejad and challenge the whole theocratic rule by showing a public that wanted freedom at home and openness abroad.

But that's not how the public of these countries saw it. In Palestine, Hamas were elected because the majority of voters were fed up with the corruption of the Palestinian Authority and its endless and fruitless concessions to the Israelis at the behest of the West. They weren't voting for war with Israel. They were voting to kick out the previous lot.

The same in Pakistan and, quite possibly, in Afghanistan and Iran too if we were ever to know the true results. There isn't a natural belief in democracy as such because there isn't a trust in politicians. What there is usually is a desire to hold regimes responsible for their perceived failures – which is not a mood that produces the kind of stable regimes that the West keeps wanting.

There are no particular cultural differences in this. It's what regularly happens in British, American and European elections. Nor is there anything peculiarly "Third World" about the manipulation of election results. George W Bush and the Republicans were quick to do it in Florida in 2000. It's no surprise that Karzai is trying it in Afghanistan and Ayatollah Khamenei has been accused of doing it in Iran.

The difference is that, in the West, you have fairly well-established rules governing procedures, and enough experience and resources to make sure they are properly carried out. That was not true in Afghanistan, where there hasn't been sufficient security to ensure a good turn out or enough resources to manage the voting properly. It wasn't true in Iran, where the Ministry of Interior finally controls results. It was true in Palestine, but then the outside world chose to ignore the tally because it didn't produce the results wanted.

Deeply embedded tribal or clan rivalries clearly complicate the issue. The vote cannot easily overcome this. Indeed, democracy can actually make life more difficult by emphasising differences and imposing the will of the majority on the rest – which is still the fear in Iraq. If Lebanon has so far coped with sectarian-dominated elections, it is because the final balance of power is held rigid by a constitution guaranteeing those differences. If Syria has sustained its ethnic minorities, as it has, it is partly because it remains an authoritarian state run by a minority sect.

Yet even the most flawed elections can play a part in opening up societies. If you take Iran, the election system there could hardly be described as free and fair in a society where all ultimate power rests with clerical authority. But, despite the present crackdown, the fact that elections were held, and open debate allowed, is a reflection of a society that still pays heed to the idea of popular consensus. Far more, it could be said, than the West's allies of Egypt, Saudi Arabia and the North African states.

That the generals in Burma took such trouble to make sure that Ang San Suu Kyi could not take part in next year's vote is a sign that they still fear it, as well as her.

The West has put far too much store on elections in Afghanistan, as Iraq and Pakistan. They're too flawed and unsatisfactory to do their duty by the citizenry, never mind the occupying forces. But it is still not right to dismiss them out of hand any more than the elections in their neighbours' territories. It's just that we shouldn't look to them to do what we want from them.

http://www.independent.co.uk

Minaret Bulgaria

Иран ще наложи ограничения за участието в мюсюлманското ежегодно поклонение в Мека !

Снимка:http://www.kwintessential.co.uk.

Иран ще наложи ограничения за участието в мюсюлманското ежегодно поклонение в Мека !

horizont.bnr.bg

Иран реши да наложи ограничения за участието в мюсюлманското ежегодно поклонение в Мека, т.нар. хадж, в опит да намали разпространението на свинския грип. Хора над 64 годишна възраст и деца под 12 години няма да имат право да отидат на поклонението, което започва на 19 ноември 2009 г., заяви председателят на Иранската организация на хадж Мустафа Хаксар Кахруди. Той добави също така, че хаджът ще бъде забранен и за хора, страдащи от различни заболявания на белите дробове, сърцето, бъбреците и др.

Иран вече отмени всички полети до Саудитска Арабия по време на протичащия в момента свещен месец Рамазан. Ежегодното поклонение хадж привлича стотици хиляди поклонници всяка година и е религиозно задължение за всеки мюсюлманин, чието здравословно и финансово състояние го позволяват.

Минаре България

Sugar shortage sours Pakistani Ramadan - 30 Aug 09

Русия пуска мюсюлмански тв канал !

Русия пуска мюсюлмански тв канал ! много слаба слаба добра много добра страхотна

В Русия в най-скоро време ще започне излъчване мюсюлмански тв канал, чрез който имами и ислямски богослови ще преподават и разясняват традиционен ислям.

Това съобщи лично руския президент Дмитрий Медведев, цитиран от БГНЕС. Той обеща съдействие за откриването на мюсюлманска телевизия. Изявлението си Медведев направи по време на среща по въпросите за поддръжка на мюсюлманските религиозни организации в Северен Кавказ. Руският президент подчерта необходимостта от такъв тв канал в населените с мюсюлмани региони на Руската федерация. "Ако такава една телевизия стане факт, тя трябва да бъде нормална, съвременна и нравствена", подчерта Медведев.

Минаре България

петък, август 28, 2009

90 000 мюсюлмани присъстваха на Площада на джамиите в Стария град на Ерусалим !

Palestinians pray during the first Friday of Ramadan in front of the Dome of the Rock at the Al-Aqsa mosque compound in Jerusalem on August 28, 2009. Tens of thousands of faithful thronged the Al-Aqsa mosque compound in Jerusalem's old city for the first Friday prayers of Ramadan, with Israeli police reporting no significant incident. Police estimated the crowd at 90,000./Getty Images

More photos here
>>>
90 000 мюсюлмани присъстваха на Площада на джамиите в Стария град на Ерусалим !

Десетки хиляди мюсюлмани присъстваха на Площада на джамиите в Стария град на Ерусалим на петъчната молитва в първия петък от свещения мюсюлмански месец Рамазан.

По данни на полицията в молитвата са участвали 90 000 души. По този повод Израел облекчи достъпа до Ерусалим на палестинци от Западния бряг. На жени над 45 години и на мъже над 50 години от Западния бряг беше позволено да присъстват на петъчната молитва.

До молитвата бяха допуснати и палестинците от Западния бряг и от Източен Ерусалим, които притежават постоянно разрешително за влизане в Израел.

Площадът на джамиите е третото свещено място за мюсюлманите след Мека и Медина.

Франс прес

Минаре България

четвъртък, август 27, 2009

Мохамед Джауад: "На 12 години бях арестуван и изпратен в Гуантанамо !"

Мохамед Джауад,един от най-младите и най-противоречивите затворници в Гуантанамо-арестуван на 12 г.,най-накрая е свободен след 7 години в затвор !

Признанията му в Гуантанамо са били получени чрез сила !

"Не бях направил нищо.Всичко, което имах, беше надеждата, че един ден ще бъда свободен и у дома в Афганистан с майка ми. "


След завръщането,г-н Джауад обвини похитителите си,че измъчват затворниците, като ги лишават от храна и сън, и обиждат исляма и Корана !


Ерик Montalzo, неговият адвокат, казва,че той е бил в клетка, в продължение на седем години.

"Това е един от най-щастливит
е мигове в живота ми - да се върна в Афганистан, след цялото това време," каза той пред "Таймс".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mohammed Jawad accused his captors of torturing prisoners and insulting Islam and the Koran.

Mohammed Jawad: 'I was 12 when I was arrested and sent to Guantanamo'

Sitting cross-legged on the cushioned floor of a family friend’s house, Mohammed Jawad furrowed his brow and fidgeted nervously as he struggled to explain his extraordinary ordeal over the past seven years.

In December 2002, when he says he was only 12, he was arrested on suspicion of throwing a grenade into a Jeep carrying US special forces soldiers through Kabul, wounding two of them and an interpreter. He was taken first to an airbase north of Kabul, then to the US prison in Guantánamo Bay, where he remained until his release a few days ago after a ruling by a US judge that his confession had been obtained by force.

One of the youngest and most controversial prisoners in Guantánamo, Mr Jawad is now finally a free man after being flown back to Kabul on Monday and reunited with his family and friends.

But after seven years in custody — six of them in Guantánamo — he faces a long struggle to pick up the pieces of his lost childhood and teenage years, and to build a future for himself in a country still at war with the Taleban.

“This is one of the happiest moments in my life — to be back in Afghanistan after all this time,” he told The Times.

“I hadn’t done anything — they took me for nothing. All I could do was hope that one day I’d be free and back home in Afghanistan with my mother.”

When he was reunited with her, she refused initially to believe he was her son because he had changed so much, and fainted in a fit of hysterics, according to a family friend. Only when she came round and checked for a distinctive bump on the back of his head, did she embrace him as her offspring, said Sher Khan Jalalkhil, a close friend of Mr Jawad’s father.

Mr Jawad is not the first Afghan prisoner to be released from the Guantánamo prison. But he is believed to be the youngest — although the Pentagon says that bone scans indicated that he was 18 when sent to Guantánamo in 2003.

He has thus become a cause célèbre for human rights activists ... and something of a celebrity in Afghanistan. President Karzai even offered to give him a house in Kabul when he met him on Monday night. The Defence Minister, Abdul Rakhim Wardak, offered to pay for him to study overseas.

When Mr Jawad was arrested, he was living with his mother in Kabul — his father having been killed fighting the Soviets in the 1980s.

“We searched for him for nine months,” said Mr Jalalkhil. “We didn’t know if he had been killed, or kidnapped, or got lost. His mother went crazy.” Finally, a member of the International Committee of the Red Cross visited their house to show them documents proving that Mr Jawad was in Guantánamo.

They were relieved at first to hear he was alive, but then they started to hear reports about conditions there.

Since returning, Mr Jawad has accused his captors of torturing prisoners, depriving them of food and sleep, and insulting Islam and the Koran.

He has described having his hands bound and stretched behind his back, and being forced to eat by bending over and putting his mouth into a plate of food.

Yesterday he was reluctant to go into details, saying that he would describe everything in full at a press conference in Kabul today. “It was a jail and I wasn’t happy there — I didn’t feel very good,” he said, shrugging his shoulders. “They threatened me a little. I will tell all of this tomorrow.” Human rights activists say that he was moved around often, and in one seven-day period was subjected to 152 episodes of mistreatment.

Eric Montalzo, his lawyer, says that he was treated like an adult despite his young age. “He has been in a cage for seven years. So it’s very difficult for him,” Mr Montalzo said. “He is a fragile human being and we need to protect him and his interests.”

Navi Pillay, the United Nations High Commissioner for Human Rights, said that there should be compensation for prisoners such as Mr Jawad, and no immunity from prosecution for the torture of terror suspects.

Some human rights activists accept the Pentagon’s assertion that Mr Jawad was 16 or 17 when arrested. But they also say that it could take years for him to recover from the trauma of being detained in such a way for so many of his formative years.

Mr Jawad, meanwhile, is making plans to resume his studies — first in Afghanistan, then maybe overseas — and train to become a doctor.

Asked if he would consider studying in the United States, he hesitated and looked to the assembled elders for advice, before answering: “I have not made any plans yet.” As the interview began, the elders had asked him teasingly whether he learnt English in Guantánamo. He said no and spoke only in his native Pashto during the interview.

But when thanked at the end, he smiled shyly and said, with only a slight accent: “No problem.”


http://www.timesonline.co.uk


Минаре България

понеделник, август 24, 2009

Джамията в София е сред най-забележителните мюсюлмански храмове !

Джамията в София е сред най-забележителните мюсюлмански храмове ..

Турският вестник "Ватан" представя най-забележителните джамии по света, сред които е и софийската джамия, предаде БТА. Подбрани са общо 59 джамии в цял свят, но не е обяснено по какъв критерий е направена подборката. Тя започва с джамията в Севиля, Испания и завършва с Тадж Махал в Индия.

Включени са редица известни джамии в Багдад, Самарканд, Дамаск, Ерусалим, Медина, които са и исторически паметници, а също и джамии в Рим, Париж, Русия, Казахстан, Ню Йорк, Канада, Холандия, Унгария, Токио, Сенегал, Пакистан, Индонезия и др. Едни от тях впечатляват с внушителния си размер, други с класическите форми, а трети с модерния вид, който по излючителен начин хармонира на класическите образци на мюсюлманската архитектура.

Софийската джамия е посочена на предпоследно 58-о място. От ислямските храмове в другите балкански държави е представена само джамията в Прищина - на 12-място. От държавите в Източна Европа е включена само джамията в Будапеща.

неделя, август 23, 2009

Милиони мюсюлмани в Турция положиха началото на постите, оруча, който съпровожда свещения месец Рамазан 2009 г. !

В Турция започна свещеният месец за мюсюлманите - Рамазан !

21 август 2009Света София - ИстанбулИстанбул, Турция /КРОСС/Днес преди изгрева на слънцето милиони мюсюлмани в Турция положиха началото на постите, оруча, който съпровожда свещения месец Рамазан, съобщи БНР. Преди изгрев слънце се направи първата традиционна закуска, наречена сахур. След това докато притъмнее спазващите оруча няма да ядат и да пият, включително отказ от цигари и плътски удоволствия, до залез слънце, когато ходжата ще призове правоверните на трапезата, наречена ифтар.
Поради това, че е лято и дните са дълги, постите продължават около 15 часа. Така е в продължение на един месец, когато ще завършат с Рамазан или Шекер Байрам.
Оручът заема много важно място в Исляма. Той има смисъла на споделяне, на опрощение, покаяние и милосърдие. Изразява се и в прояви на благодеяние и щедрост към бедните и страдащите.
Директорът на дирекцията по вероизповеданията Али Бардакоглу обяви мотото на тазгодишния оруч,”поделянето е добродетел”, подчертавайки „нека се опитаме да изтрием понятието другият, да се научим да приемаме като част от самите нас и тези, които са близо, и онези, които са далеч.
Месецът Рамазан се съпровожда и с различни прояви, общините раздават безплатно храна, вечер организират представления, концерти на открито, заведенията са отворени до разсъмване.
В луксозните ресторанти се предлагат специални менюта, курортите също са индексирали менютата и програмите си за рамазана.
/АС/

Минаре България

Türkiye Radyo Televizyon-TRT,CANLI

Türkiye Radyo Televizyon-TRT,CANLI
TRT,ДИРЕКТНО

Край на оруча за град София-23.08.2009 г. (2 Ramadan 1430 ) е 20 : 26 ч.

Край на оруча за град София-23.08.2009 г. (2 Ramadan 1430 )
е
20 : 26 ч.
!

ЗА ДРУГИТЕ ГРАДОВЕ КЛИКНИ ПО-ДОЛУ :

RAMAZAN İMSAKİYELERİ


Минаре България

събота, август 22, 2009

Обама поздрави мюсюлманите !

Обама поздрави мюсюлманите

Президентът на САЩ Барак Обама поздрави мюсюлманите по света по случай започването на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

Posted 22.08.2009 12:13:26 UTC

Updated 22.08.2009 12:13:26 UTC

Президентът на САЩ Барак Обама поздрави мюсюлманите по света по случай започването на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.

В посланието си Обама каза, че постите, които са ценност споделяна от християнството и някои други религии са религиозен ритуал сближаващ хората едни с други и с Всевишния.

В обръщението си Обама каза, "Придържаме се към дадените от нас обещания да направим света по-безопасно място. Както казах и в Кайро това може да стане с усилията да се изслушваме, да се опознаем и да изпитваме уважение едни към други".

Обама допълни "Америка винаги ще се застъпва за правото на хората по целия свят да имат собствени възгледи за политиката и религията и да вярват във върховенството на закона".

Радио "Гласът на Турция"

Кога е Рамадан през 2009 г. ? / When is Ramadan in 2009 ?

Sofia, Bulgaria Prayer Timings

1 Ramadan 1430=22.08.2009Рамазан-Рамадан 2009 / Ramazan-Ramadan 2009 !

петък, август 21, 2009

Директно предаване от Голямата джамия в Мека !

Live Mekka !

Обръщение на Главния мюфтия на мюсюлманите в България по случай месец Рамазан !

Обръщение на Главния мюфтия на мюсюлманите в България по случай месец Рамазан !

Снимка:Мустафа Хаджи.

Обръщение на Главния мюфтия на мюсюлманите в България по случай месец Рамазан !

Wednesday, 19 August 2009 18:07

Бисмилляхиррахманиррахим

Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Изказваме безкрайна благодарност на Аллах Теаля, Който предопределя времената и дава награда за извършените добри дела. Благодарим Му, за това че ни даде възможност да се срещнем отново със свещения месец Рамазан, в който е ниспослан Корана и в който се намира нощта кадър, която е по-превъзходна от хиляда месеци. През този месец говеенето е задължително за мюсюлманите, а това е много добра възможност за пречистване и духовно извисяване, защото говеенето според Исляма освен въздържане от храна и вода има и възпитателен характер.

Рамазан е време за покаяние и равносметка, така, че нека не пропускаме да поправим грешките си и да помолим Аллах Теаля да опрости вече допуснатите такива. Характерна през този месец е взаимопомощта между мюсюлманите, която се изразява в материално подпомагане на бедните чрез садака. Фитрето е неповторим пример за великодушие и съпричастие към решаване на проблемите на мюсюлманската общност.

Нека да опитаме през този свещен месец да бъдем по-сдържани и по-толерантни към всички хора независимо от каква религия или етнос са те. Аллах теаля да приеме ибадета на всички мюсюлмани, да напъти всички заблудени и да се смили над вички нас. Честит Рамазан.

Мюсюлманско изповедание - Главно мюфтийствоМинаре България

На 22. 08. 2009-в събота ще е иншаллах 1.рамадан !

На 22. 08. 2009,в събота ще е иншаллах 1.рамадан !

20.08.2009

На 22. 08. 2009, в събота ще е иншаллах 1. рамадан:

Скъпи братя и сестри, след като днес, вторник вечерта, не можа да се забележи новолуние, месецът шабан ще отброй с утрешния ден, т.е. петък, 30 дена. Следователно 1. рамадан 1430 г. сл. Хиджра ще е на 22. 08. 2009, събота.

http://www.islamforbulgaria.com

четвъртък, август 20, 2009

Ramazan geldi !

Ramazan geldi !

Onbir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı bu akşam kılınacak ve ilk sahura bu gece kalkılacak.

İSTANBUL

20.08.2009 10:16:16


Ramazan’ın ilk sahuru, Türkiye’nin uç noktaları Ardahan’da 05.17,
Çanakkale’de ise 06.24’te sona erecek. Üç büyük kentten İstanbul’da 06.12, Ankara’da saat 05.58, İzmir’de ise saat 06.24 oruca başlama saati. Her yıl, geçen yıla göre 10 gün öne gelen ramazan ayı önümüzdeki 8 yıl boyunca da yaz aylarına rastlayacak. Bu yıl günde ortalama 15 saat oruç tutulacak.

IHAMinare Bulgaria

В Чечня бе открит официално ислямски университет !

В Чечня бе открит официално ислямски университет !

20 август 2009 | 19:24 | Агенция "Фокус"

Грозни. В Чечня бе открит официално ислямски университет, предаде АФП.
Днес в чеченската столица Грозни се състоя тържественото откриване на ислямски университет, носещ името Кунта-Хаджи.
В новото учебно заведение ще се подготвят специалисти, които ще получават духовни и светски познания на университетско ниво. Сред специалностите фигурират ислямски науки, Коран, арабски език, както и светски науки като психология, педагогика, основи на правото, световна история и други. След завършването на петгодишния период на обучение студентите ще получават званието имам-хатиб – преподавател по арабски език и науки за шериата.

Минаре България

ЗАПОЧВА СВЕЩЕНИЯТ МЕСЕЦ РАМАЗАН ЗА МЮСЮЛМАНИТЕ !

[2009-08-20]

ЗАПОЧВА СВЕЩЕНИЯТ МЕСЕЦ РАМАЗАН ЗА МЮСЮЛМАНИТЕ !

В петък започва месец Рамазан, през който мюсюлманите стават преди изгрев, закусват и до залез слънце не се хранят. Въздържанието се налага, за да може всеки мюсюлманин да се доближи до състоянието на бедните, гладните и страдащи хора. Рамазан е месец на опрощението, покаянието и милосърдието. Поверието разказва, че през свещения месец Рамазан, Мохамед е получил от Аллах свещените писания на Корана чрез главния ангел Джебраил.
Постенето се нарича „оруч”. По традиция един час преди слънцето да изгрее, започват да бият тъпани, които събуждат хората, за да могат да се нахранят преди изгрев. Краят на деня, когато вече е позволено да се яде, се нарича „ифтар”. Тогава на масата слагат всякакви храни. Постите не са задължителни за децата, бременните, болните и за хората на път. Те са символ на усилията на духа да победи земните изкушения. Рамазанът е и време за благодеяние и щедрост към бедните.
Според Корана, постенето и през трите месеца позволява на мюсюлманина да спечели по-голямо благоволение от страна на Аллах. Всяка вечер след постите мюсюлманите дават „ифтар” – благотворителна вечеря. Задължение на по-заможните вярващи през този месец е да раздадат „садака” – милостиния за по-бедните, сираците, вдовиците, учащите. Едномесечното говеене завършва с Рамазан Байрям или т.нар. Шекер Байрям, който продължава три дни. Ядат се баклави и други типични, сладкиши за мюсюлманския свят, поясни за читателите на „Арда нюз” районният мюфтия Шабанали Ахмед.
Три дни преди Рамазан Байрям е нощта „Кадир геджеси”. Районният мюфтия на Кърджали отбеляза, че това е нощта на 26 срещу 27 от месец Рамазан и е
най-свещената нощ в исляма. Аллах (всевишния) казва: Ние го ниспослахме в нощта на могъществото – сура 97, айет 1 от Корана. Тази нощ е по-добра от хиляди месеци. През тази нощ ангелите и духът джебраил слизат през нея с позволенито на своя господар за всяка повелия. Всички желания изречени през тази вечер се сбъдват, с позволението на Аллах, каза Шабанали Ахмед.
Празникът Рамазан Байрям продължава три дни. Първият ден преди Байряма жените месят мекици и ги раздават на съседите си, децата обикалят от къща на къща и събират бонбони, мекици, сладки. Този ден се нарича „Арифе гюню”.
На Байрям рано мъжете отиват на джамия за „Байрям намазъ”, където имаминът обявява започването на празника. Същия ден по-младите посещават по-възрастните, целуват им ръцете, за да им честитят празника и да им искат прошка.

Гюнер ШЮКРИ

Kircaalihaber

Минаре България

Рамазан 2009 г. / Рамадан 2009 !

BULGARISTAN - SOFYA

ПО-ЧЕТЛИВО ТУК !

T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI


BULGARISTAN - SOFYA

H 1430/ M 2009 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Hicri Tarih

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

1 RAMAZAN 21 AĞUSTOS CUMA 4 49 6 34 13 37 17 23 20 27 22 01
2 RAMAZAN 22 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 51 6 35 13 37 17 22 20 26 21 59
3 RAMAZAN 23 AĞUSTOS PAZAR 4 52 6 37 13 36 17 21 20 24 21 57
4 RAMAZAN 24 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 54 6 38 13 36 17 20 20 22 21 55
5 RAMAZAN 25 AĞUSTOS SALI 4 55 6 39 13 36 17 19 20 21 21 53
6 RAMAZAN 26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 57 6 40 13 36 17 18 20 19 21 51
7 RAMAZAN 27 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 58 6 41 13 35 17 18 20 18 21 49
8 RAMAZAN 28 AĞUSTOS CUMA 5 00 6 42 13 35 17 17 20 16 21 47
9 RAMAZAN 29 AĞUSTOS CUMARTESİ 5 01 6 43 13 35 17 16 20 14 21 45
10 RAMAZAN 30 AĞUSTOS PAZAR 5 03 6 44 13 34 17 15 20 13 21 43
11 RAMAZAN 31 AĞUSTOS PAZARTESİ 5 04 6 45 13 34 17 14 20 11 21 41
12 RAMAZAN 1 EYLÜL SALI 5 06 6 46 13 34 17 13 20 09 21 38
13 RAMAZAN 2 EYLÜL ÇARŞAMBA 5 07 6 47 13 34 17 12 20 07 21 36
14 RAMAZAN 3 EYLÜL PERŞEMBE 5 08 6 48 13 33 17 11 20 06 21 34
15 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMA 5 10 6 49 13 33 17 10 20 04 21 32
16 RAMAZAN 5 EYLÜL CUMARTESİ 5 11 6 50 13 33 17 09 20 02 21 30
17 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZAR 5 13 6 52 13 32 17 08 20 01 21 28
18 RAMAZAN 7 EYLÜL PAZARTESİ 5 14 6 53 13 32 17 07 19 59 21 26
19 RAMAZAN 8 EYLÜL SALI 5 15 6 54 13 32 17 05 19 57 21 24
20 RAMAZAN 9 EYLÜL ÇARŞAMBA 5 17 6 55 13 31 17 04 19 55 21 22
21 RAMAZAN 10 EYLÜL PERŞEMBE 5 18 6 56 13 31 17 03 19 54 21 20
22 RAMAZAN 11 EYLÜL CUMA 5 19 6 57 13 30 17 02 19 52 21 18
23 RAMAZAN 12 EYLÜL CUMARTESİ 5 21 6 58 13 30 17 01 19 50 21 16
24 RAMAZAN 13 EYLÜL PAZAR 5 22 6 59 13 30 17 00 19 48 21 14
25 RAMAZAN 14 EYLÜL PAZARTESİ 5 23 7 00 13 29 16 59 19 46 21 12
26 RAMAZAN 15 EYLÜL SALI 5 25 7 01 13 29 16 57 19 45 21 10
27 RAMAZAN 16 EYLÜL ÇARŞAMBA 5 26 7 02 13 29 16 56 19 43 21 08
28 RAMAZAN 17 EYLÜL PERŞEMBE 5 27 7 03 13 28 16 55 19 41 21 06
29 RAMAZAN 18 EYLÜL CUMA 5 29 7 04 13 28 16 54 19 39 21 04
30 RAMAZAN 19 EYLÜL CUMARTESİ 5 30 7 06 13 28 16 53 19 38 21 02

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7 53

Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи