Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

понеделник, ноември 17, 2008

Разбирането на мюсюлманите за наука

Великият ислямски учен Мухиддин ибн Араби посочил, че "Незнанието отваря път към богоотрицанието", "Знанието е завеса, която покрива невежеството". Според Ниязи-и Мъсри: "Ученият се гордее със знанието си, невежият - с богатството си."
В ислямския свят не съществува противоречие между наука и религия, каквото е имало в християнския свят. Такова противоречие не е имало в цялата ислямска история. Липсата на противопоставяне между наука и религия в исляма, каквото се е наблюдавало при останалите религии в зависимост от времената и хората, накратко може да се обясни със следните причини.

1. Както се изтъква в редица коранични знамения и пророчески завети, ислямът е дал свобода на разума във връзка с предметите и явленията и насърчил хората да ги осмислят и разсъждават над тях. Освен това ислямът е адресирал посланието си към човешкия разум, призовавайки хората да приемат утвърдените от него основи на вярата, и e освободил от отговорност лишените от разсъдък.

2. По волята на естествената си природа ислямската религия дала широка свобода на мисълта, но е запазила автентичността си, без да дава възможност за остри и безкомпромисни спорове. Действията за обособяване на различни течения още през първия век по хиджра са ярко доказателство в това отношение.

3. Тъй като ислямът не приема религията за проводник между раба и Аллах, в ислямския свят няма изградено съсловие на духовенството, каквото съществува в християнството. И понеже нямало такова съсловие, това не дало възможност на недобросъвестни хора да злоупотребят с изключително дълбокото и проникновено религиозно чувство.

4. Един от съществените доводи за липсата на противоречие между исляма и естествените науки и свободата на мисълта е фактът, че за кратко време в резултат на завоевателните походи ислямът се срещнал с вярвания и култури, различаващи се коренно от същността му, но въпреки това той, от една страна, заимствал елементи от тях, а от друга, им предал оригиналната си специфика и така постигнал хармония с новите култури.

5. Знаменията в Свещения Коран ясно показват, че ислямът насърчава развитието на науката: "...а който е дарен с мъдростта, е дарен с голямо добро" (Коран, 2: 269), "Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не знаят?" (Коран, 39: 9), "Ако утвърдените в знанието сред тях и повярвалите вярват в низпосланото на теб и в низпосланото допреди теб, и извършващите молитвата, и даващите милостинята зекят, и вярващите в Аллах и в Сетния ден - на тях ще въздадем огромна награда" (Коран, 4: 162), "Боят се от Аллах само знаещите сред Неговите раби" (Коран, 35: 28), "Аллах ще въздигне по степени онези от вас, които вярват и са дарени със знание" (Коран, 58: 11), "И кажи: "Господи, надбави ми знание!" (Коран, 20: 114).

Нашият възвишен Пътеводител също е насърчил науката. "Учените са наследници на пророците", "Усвояването на знания е задължение на всеки мюсюлманин и мюсюлманка", "Мъдрите и поучителните думи са изгубената собственост на мюсюлманина. Той ги взима, където ги намери", "Преподаващият и научаващият знание получават равна награда", "Учените по земята са като звездите на небето", "Поздравления за желаещия да научи знание. Ангелите разтварят криле и образуват кръг до небето от любов около добиващия знание", "Благодеянието на раба, който усвоява знания, е изкупление за предишните му грехове", "Превъзходството на учения над неукия е като моето превъзходство над онзи сред вас, който се намира на най-ниското равнище". Тези завети също подчертават значението, което нашият възвишен Пътеводител е отдавал на знанието.

В трудовете Ислямската цивилизация на Исмаил Хамди Данишменд и Градините на праведниците на имам Невеви са поместени редица пророчески хадиси (завети), посветени на тази тема. Юсуф Кандехлеви подробно описал как нашия Пророк, мир нему, е насърчавал сподвижниците си към знанието. В първия том на книгата си Съживяване на религиозните науки ал-Газали е посветил дълъг раздел на науката. По-късно виждаме, че редица мюсюлмански учени са насърчавали вярващите към знанието. Ето някои мисли на видни ислямски учени за знанието. Мухиддин ибн Араби: "Незнанието отваря път към богоотрицанието", "Знанието е завеса, която покрива невежеството". Исмаил Хаккъ Бурсави: "Невежеството е лошо, а мъдростта - добро, те не може да се обединят в един пункт", "Знанието е храна за душата", "Овладяването на знанието за истината е по-красиво от всичко. Защото знанието за истината е узряване за тайните на Аллах. Онзи, който на младини се откаже от знанието, в края на живота си ще съжалява за това. Той ще иска да възстанови загубата, но животът няма да му стигне. Човек трябва да изразходва най-ценното си притежание - живота, за наука". Ниязи-и Мъсри: "Ученият се гордее със знанието си, невежият - с богатството си."

Ислямът задължава всеки мюсюлманин да се образова

6. Ислямската религия задължава всеки мюсюлманин да научава знания, зачита добиването на знания като изкупление за предишните грехове и обещава Рая на онзи, който е тръгнал на път, за да се образова. Оттук ясно се вижда, че ислямът изключително сериозно поощрява науката.

В редица ислямски държави владетелите покровителствали науката в резултат на това стимулиране. В областта на висшето образование първата прочута просветна институция в ислямския свят е Бейт ал-Хикма (Дом на мъдростта), построена от халиф ал-Мемун (830). От една страна, Бейт ал-Хикма функционирал като преводачески център, а, от друга, като академия и библиотека, отворена за хората. Към този център била изградена и отделна обсерватория. В онази епоха обсерваториите същевременно действали и като училища за преподаване на астрономия.

7. На подобно поощрение на науката ставаме свидетели и в епохата на Абасидите. След като завладял Анкара, репарациите, които поискал Харун ар-Рашид, били книги с древна писменост. Това поискал и халиф ал-Мемун, когато спечелил славна победа над византийския император Михаил III.

8. Университетът в Андалусия и днес се оценява подобаващо в Европа.

9. От публикации научаваме, че по времето на анадолските селджуци били основани редица просветни центрове, в които се изучавали астрономия, математика, литература, граматика и медицина.

При управлението на Алпарслан е имало учреждения, подобни на днешните университети. А в Османската империя били създадени редица образователни институции, в които на учащите се осигурявали стипендия и пансион и нуждите на държавата от инженери, лекари, хирурзи, архитекти се задоволявали от тези центрове. По времето на султан Мехмед II Завоевателя виждаме как поощряването на науката е достигнало най-високото си равнище. Мехмед Завоевателя прекарвал свободното си време в дискусии с учените и през целия си живот е давал огромно преимущество на науката. Един от най-големите му приноси към науката е полагането на основите на днешния Истанбулски университет. Освен това той плащал изключително високи заплати на учените, за да се цени науката и в резултат на това стимулиране мнозина учени написали стойностни трудове.

заман,17 November 2008, Monday

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи