Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

понеделник, октомври 05, 2009

Естеството и дяловете на науката на ал-Кинди
Естеството и дяловете на науката на ал-Кинди - Мюсюлманите проявявали пълна сериозност както при спазването на всички предписания и забрани на Корана, така и при изпълнението на повелите в кораничните знамения, които насърчават, дори заповядват усвояването на знания.

!

Мюсюлманите проявявали пълна сериозност както при спазването на всички предписания и забрани на Корана, така и при изпълнението на повелите в кораничните знамения, които насърчават, дори заповядват усвояването на знания.


"Чети [о, Мухаммед] в името на твоя Господ, Който сътвори - сътвори човека от съсирек! Чети! Твоят Господ е Най-щедрият, Онзи, Който научи чрез калема, научи човека на онова, което не е знаел" (Коран, 96: 1-5)

Мюсюлманите проявявали пълна сериозност както при спазването на всички предписания и забрани на Корана, така и при изпълнението на повелите в кораничните знамения, които насърчават, дори заповядват усвояването на знания. Тази сериозност в подчинението е най-голямата движеща сила, която е дала начален тласък на мюсюлманите да започнат и продължат изследванията си в областта на физиката, химията, медицината, астрономията и геологията. Благодарение на това в ислямския свят се появили крупни учени. Един от тях е ал-Кинди, който е имал интереси в различни научни сфери и осъществил задълбочени изследвания в много области.

KOЙ Е АЛ-КИНДИ?

Ал-Кинди е живял в град Куфе между 801 г. и 873 г. Пълното му наименование е Ебу Юсуф Якуб ибн Исхак ал-Кинди. В западната литература се споменава като Alkindus. Семейството му имало значително влияние в държавата и управлявало град Куфе. Първоначално ал-Кинди започва заниманията си в Басра, където притежавал значително имущество, наследено от предците му, които приели исляма от сподвижниците на Пророка по времето на владетеля ел-Еш'ас. По време на управлението на халиф ал-Мемун (813-833) ал-Кинди се установява в столицата на абасидския халифат Багдад, който е средище на културата в онази епоха. В резултат на ползотворната му дейност получава повишение и е назначен за астроном в двореца. През 837 г. стои пред съвременниците си в изследването на небесните тела. Ал-Кинди става учител на сина на халиф ал-Мемун Ахмед в Самара. Близките му контакти с Абасидите приключват със смъртта на халиф ел-Васък в 847 г. След 861 г. ал-Кинди отново се връща в библиотеката си. Умира в 873 г.

В седемдесет и двегодишния си живот ал-Кинди е осъществил изследвания в редица области и написал стойностни трудове. В труда си Китаб фи махийети'л-илим ве аксамихи (Трактат за естеството и дяловете на науката) ученият е направил опит за систематизиране на научните знания. Нека се спрем накратко на част от темите, разработени от ал-Кинди.

ФИЗИКА

Според ал-Кинди всичко в пространството е относително, както и физичните явления в природата. Времето, пространството и скоростта са относителни явления, свързани помежду си. Ал-Кинди смята, че "времето съществува чрез движението, тялото - също, а движението - чрез телата". Той твърди, че "в такъв случай тялото, движението и времето нямат преднина помежду си". Ал-Кинди изтъква, че всяко нещо е относително спрямо другите неща. От друга страна, според гледната точка на наблюдаващия човек всичко пак е относително. Теорията, която ал-Кинди се опитва да обясни, давайки пример със слизащите и качващите се хора, Айнщайн обяснява с движещите се вагони.

Според физиката на ал-Кинди времето е процесът на съществуване на тялото. А скоростта и бавният ход са свойства на движението.

Ал-Кинди обяснява бавния ход с думите: "Онова, което наричаме бавно, протича продължително време."

Още в ранния си период ал-Кинди е написал трактат за оптиката, основавайки се на изследванията на Евклид. La Aspectus е заглавието на анализа върху този трактат, написан на латински, благодарение на който Западът се запознава с Оптиката на Евклид.

МАТЕМАТИКА

Ал-Кинди има оригинални изследвания в областта на аритметиката и геометрията, които заслужават внимание. Най-важното му изследване е свързано с отражението на светлината и кълбовидността на Вселената. Ал-Кинди се е занимавал и с геометричните свойства на космическото пространство и е доказал, че Вселената има кълбовидна форма, а не е безкрайна, и стигнал до извода, че Земята също е кръгла. С единайсетте трактата, осем от които са за теорията на числата, два - за измерване на съотношенията и времето, един - за относителните величини, той създава основите на модерната аритметика.

В трактатите си ал-Кинди пише за теми като увод в аритметиката, индийските цифри, обясненията на числата, хармонията на числата, еднобожието от гледна точка на числата, действия с прости числа близнаци, предположение чрез числа и др.

Освен това ал-Кинди е създал и основите на геометрията за космическото пространство и написал следните трактати, свързани с нея: за кълбовидността на Вселената, за кълбовидността на простите елементи и на най-отдалечените маси, за сферичните форми, трактат за изчисляване на азимут върху сферата, трактат за кълбовидността на моретата и водната повърхност, трактат за регулиране на сфера, трактат за равнината на еклиптиката и за построяване на сфера, онагледяваща положенията на останалите небесни тела.


05 October 2009, MondayЗаман/Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи