Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

неделя, юни 22, 2008

Да обичаш заради Него...

Говорейки за любовта към Всевишния Аллах, Вие казвате: "Двуличниците обичат нещата колкото Аллах, а вярващите обичат заради Аллах и сърцата им са открити. Да обичаш като Аллах и заради Аллах са две съвсем различни неща." Каква е мярката да се обича заради Аллах?

В Свещения Коран ясно се повелява, че двуличниците обичат създанията колкото Аллах: "А някои от хората приемат за богове други вместо Аллах, обичат ги, както Аллах трябва да се обича." (2:165) Всъщност те не познават Аллах и тъй като не го познават и не вярват в Него, не Го обичат. И докато обичат другиго освен Аллах, те дават обичта си не на Него, а на неговите създания. Техните сърца се привързват толкова, те обичат толкова, колкото трябва да се обича само Аллах. Но тяхната обич е на основата на материалното, на плътските наслади, на отминаващото, на преходното; и те, вместо да отдават обичта си единствено на Всевишния, я посвещават на преходни неща.

А мюсюлманите преди всичко обичат Аллах и свързват всяка обич с Неговата, обичта им е в името на Всевишния. Хората преди всичко и преди всички обичат и отдават обичта си на Всевишния, а след това заради Него обикват и Пратеника на Аллах, всички пратеници и святи личности. Обичат пратениците и святите личности, защото те са представители на Всевишния и изпълняват поставените им задачи и са предводители на всички хора.

Както мюсюлманите свързват обичта си към пратениците с обичта към Аллах, така и обичта им към родителите и всичко останало е свързано с привързаността им към Всевишния. Например те обичат този свят, защото в него откриват имената на Аллах и защото е място за спечелване на Рая.

Мюсюлманите, всеки според своето положение и състояние, са привързани към Всевишния и към останалите създания. Защото обичта се развива, докато човек опознава и търси жадуваното. Затова колкото човек вярва в Аллах, толкова го обича. Затова обичта е и привързаност. Следователно степента на вярата на хората е и тяхната степен на обич.

Тоест един обикновен човек за себе си е достигнал до определено положение във връзката му с Всевишния. Обикновеният човек се изкачва по стълбата на пълната увереност, но тя може би има сто стъпала. Един раб може да достигне от уверено знание до пълната увереност, а оттам - и до истинска увереност, и да достигне до по-висша форма на любов към Всевишния. Този, който достигне до пълната увереност, би могъл да вижда и прочита цялата Вселена като Коран, а всяко създание да му разказва за Него.

Ако рабът е влязъл през вратата на разкаянието и уповаването, вървейки към съвършенството, и със страхопочитание и търпение преодолее степените на знанието, след време може да достигне и до степените на същинска любов, желание, копнеж, привързаност, задоволство и извисяване. Да, любов, която кара човека, когато се спомене Неговото име, очите му да се насълзяват; желание, изразено от любовта му към Всевишния; копнеж, каращ го да бъде радостен и щастлив; привързаност, която се превръща в част от характера му; задоволство за всичко, което е от Него; извисяване чрез обичта към Него. Всичко това са различни степени и положения от любовта към Всевишния ни Създател.

Ако един човек вижда във всички предмети своя Творец, ако приема всичко от Него, ако смята, че всички живи и неживи същества доказват Неговото величие, ако вижда в тях Неговия "печат", Неговото всеславие, то и обичта към останалите твари ще бъде заради Него. Едно е сигурно - колкото човек обича Всевишния, толкова е и привързаността му към създанията Му. Затова някои учени са почувствали силна близост към някои предмети. Тоест откривали са имената на Всевишния в едно листо от дърво например и в първия момент несъзнателно се захласвали по него. А когато се съвземали, въздъхвали и доволно въздишали.

Затова любовта на хората към Създателя ни е различна и е според знанието на човека. В същото време тази обич е и израз на любовта на Всевишния към нас. Човекът, който обича до безумие Всевишния Аллах, трябва да знае, че и благосклонността на Всевишния към него е такава. Да, ако човек наистина обича Аллах, ако казва "Не мога без Теб", то и мястото му при Всевишния е такова. Ако искате да разберете положението си при Всевишния, вижте какво е мястото Му във вашите сърца. Ако Той за вас е копнеж и желание, ако ставате и лягате с Неговата любов, ако се опитвате във всичко да откриете Него, ако си мислите: "Как бих могъл да Го открия?", докато гледате създанията Му и Неговата любов към вас ще е такава. А след като Той ви заобича толкова - и ангелите ще ви заобичат по същия начин.

Но ако човек няма подобна обич и копнеж към Всевишния, то трябва да знае, че и благосклонността на Всевишния към него ще бъде същата. Такъв човек трябва да се стреми да спечели благоволението на Аллах и да направи всичко възможно за постигането на тази цел. Защото само така може да се спаси от мрака, в който е потънал. Трябва да знае, че всичко започва и свършва с позволението на Всевишния, и да разтвори сърцето си за Него.

By,юни 2008

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи