Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

петък, октомври 07, 2011

Прошката в Исляма

Прошката в Исляма

Всички хора, малко или много прегрешават спрямо Аллах Субханеху ве Теаляи. Те по различен начин се противопоставят на Неговите повели, и не се предпазват от забраните.

Въпреки, че много от тях са заслужавали наказание за направените прегрешения, Всевишният Аллах ги извинява. Аллах Аззе ве Джелле казва:
„Аллах е Извиняващ, Опрощаващ.” /Сура “Хадж”/22/:60/
Той е извинил много хора, като стрелците в битката при “Уход”, които нарушили повелята на Пратеника Мухаммед (с.а.с.). Всевишния Аллах казва:

„Онези от вас, които се отвърнаха в деня на сблъсъка между двете множества [при Ухуд], шейтанът ги подхлъзна с онова, което са придобили. Аллах вече ги извини. Наистина Аллах е Опрощаващ, Търпелив.”/Сура “Али Имран”/3/:155/
Всевишният Аллах е Извиняващ и Щедър и обича извинението, повелява го и на Неговият Пратеник - Мухаммед (с.а.с.), като казва:

„[О, Мухаммед!] Извини ги и им прости! Аллах обича благодетелните.”/Сура “Маиде”/5/:13/
Поради огромната важност на извинението, Аллах Субханеху ве Тегля стимулира по различен начин мюсюлманите към прошка, и им повелява да извиняват сгрешилите спрямо тях. Аллах казва:
„А ако се въздържите и извините, и простите ¬ Аллах е Опрощаващ, Милосърден.”/Сура “Тегабун”/64/:14/
Ебу Бекр Ес-Сиддик (р. а) имал първи братовчед на име Мистах ибн Усасе, който бил много беден, и Ебу Бекр се грижел за него. Но след като Мистах участвал в разгласяването на измислицата за Айше (р. а), Ебу Бекр се заклел, че повече няма да му помага. Тогава Аллах Теаля низпослал този айет, в който казва:

„И удостоените с благодат и обилие сред вас да не се кълнат, че не ще даряват на [съгрешилите от] роднините и бедните, и преселниците по пътя на Аллах! И да извиняват, и да прощават! Нима не искате Аллах да ви опрости? Аллах е Опрощаващ, Милосърден.”/Сура “Нур”/24/:22/
Поради това е достойно мюсюлманинът да се украси с това качество, така ще пречисти себе си и ще се издигне пред Аллах, и пред хората. Пратеникът (с.а.с.) казва:

“…Заради прошката, Аллах издига достойнството на раба…” Муслим.
Извинението и прошката са възнаградени, защото предотвратяват дразги, вражди, конфликти, прекъсване на приятелски отношения, роднински и съпружески връзки, сбивания, убийства, а по някога и войни. Аллах Аззе ве Джелле казва:

„А който извинява и се помирява, неговата награда е при Аллах. Не обича Той угнетителите.”/Сура “Шура”/42/:40/
Един човек казал на Пейгамбера (с.а.с.):
„О, Пратенико, на Аллах! Аз имам роднини, с които поддържам роднинските си връзки, а те ме отбягват, правя им добро, а те ми сторват зло, добродушен съм към тях, а те се отнасят неблагоразумно към мен!“ А Пейгамберинът (с.а.с.) му рекъл:
„Ако е така, както казваш, то все едно е, че ги храниш с гореща пепел, и докато продължаваш по този начин, помощта от Аллах към теб няма да престане.“/Муслим, №4640/
Молим Аллах Теаля да отреди да бъдем от онези, които извиняват и прощават, за да бъдем от обитателите на Дженнета! Амин!

http://genmuftibg.net / Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи