Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

събота, септември 26, 2009

В с. Славяново учредиха мюсюлманска партия !

Снимка:http://www.pomak.eu.Мюсюлман-демократичен съюз учредиха днес в поповското село Славяново !

26 септември 2009 / 16.30

Мюсюлман-демократичен съюз учредиха днес в поповското село Славяново. 680 са подписаните удостоверения за членство в съюза. На събранието днес присъстваха 670 човека. За председател бе избран Али Юзеиров. “Това ще е различна партия от ДПС, но не против ДПС”, каза Али Юзеиров. Утре екипи на новата политическа формация тръгват из страната да събират поддръжници. 5 хиляди гласа са необходими, за да може съюза да бъде регистриран от Софийския градски съд. Член в Мюсюлман-демократичния съюз може да бъде всеки български гражданин приел ислямските принципи на поведение, но председателят Али Юзеиров отрече той да е етнически.

Радио "Шумен"/Минаре България

>>>

В с. Славяново учредиха мюсюлманска партия !

Учредиха мюсюлманската партия "Мюсюлман демократичен съюз", предаде кореспондентът на БГНЕС в Търговище.

Председател е Али Юзеиров. Той и брат му Юзеир са създатели на организацията Български червен полумесец. Те заявиха, че ще участват на предстоящите местни и на президентските избори. Организаторите заявиха, че в новата партия може да членува всеки, който е приел етичните норми на мюсюлманството, но отричат това да бъде партия на етническа основа. Не е задължително в нея да членуват мюсюлмани. Юзеир Юзеиров каза, че с лидера на ДПС Ахмед Доган са близки приятели. Според Юзеиров, това ще бъде партия, отворена към всички без разделение. Пред клуба за приятелство и братство в поповското село Славяново се събраха десетки хора от близо и далеч. Партията беше учредена със 680 писмени заявления за членство и има необходимия кворум. Единодушно за председател беше избран Али Юзеиров. Около джамията в поповското село бяха се събрали хора, които по всичко личеше, че са зяпачи. И не желаеха да разговарят с репортери. Малцина се осмелиха да го направят, но с уговорката, че имената им няма да бъдат споменавани. Онези, които разговаряха с репортерите само лаконично отбелязваха
, че са съгласни с идеята.В този момент започна учредителното събрание. То премина протоколно, на открито, а след него прозвуча химна на новата партия. Оказа се, че това е османски военен марш. След това ръководството на партията даде пресконференция, в която обясниха, че новата партия е създадена да се бори за правата на всички български граждани. Учредителите на „Мюсюлман демократичния съюз“ обясниха, че може да членува всеки, който е приел етичните норми на мюсюлманството и не е задължително членът да е мюсюлманин. Те отрекоха, че партията е на етническа основа и поясниха, че в България има осем християнски партии. Запитани дали новата партия е алтернатива на ДПС, учредителите отказаха коментар с думите, че не искат в момента да говорят за други партии. Те обясниха, че до сега не са били политически пристрастни. В клуба, където се проведе пресконференцията, на видно място беше поставена поздравителна картичка от лидера на ДСП Ахмед Доган. Тя беше по повод Рамазан байрама. Това провокира въпрос в какви отношения са с предводителя на ДПС. Юзеир Юзеиров отговори: „В отлични, ние сме много добри приятели”. Той обясни, че нямат намерение да управляват, но искат техни представители да са в управлението. Партията се финансира изцяло от ръководството й. Членовете му имат бизнес извън страната. /БГНЕС

Търговище / България

Минаре България

>>>

Паметник на "Незнайния турски воин" .

УСТАВ

НА МЮСЮЛМАН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) Мюсюлман демократичен съюз (МДС) е сдружение от личности, приели морално-етичните норми на исляма, като поведение и начин на живот за себе си, приемайки правото на всяка човешка личност на вероизповедание,

(2) Целите, които си поставя МДС са чрез утвърждаване на мюсюлманските добродетели в обществото да се гарантира личната свобода на гражданите, да се установи икономическа и политическа стабилност в страната, водещи към просперитет на отделната личност, етносите и нацията, като цяло.
(3) Член на МДС може да бъде всяка човешка личност, без разлика на пол, раса, професия и образование, който е приел ислямските принципи на поведение и морал за водещи в своя живот.
(4) Не могат да бъдат членове на МДС членове на организации от тоталитарен или национал-социалистически тип, участници във възродителните процеси, бивши и настоящи служители на ДС и техните доносници.

Чл. 2 (1) МДС е юридическо лице със седалище – с. Славяново, ул.”Теменуга” 2.
(2) Емблемата на МДС е кръг оцветен в зелен цвят. В средата на кръга е разположен , полумесец оцветен в златисто жълто. Върху зеленият фон са вписани с главни букви, оцветени в златисто жълто, инициалите МДС на партията.
(3) Цветовете на МДС са зелен и златисто жълт.
(4) Знамето на МДС е в зелен цвят, като в златисто жълт цвят е изписано:
МЮСЮЛМАН
ДЕМОКРАТИЧЕН
СЪЮЗ

Чл. 3 МДС осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на конституцията на България, действуващото законодателство и настоящия Устав.


II. ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.

Чл. 4 (1) Основна цел и задача на МДС е преодоляване на тежката морална, икономическа и политическа криза и по-нататъшното развитие на България, като модерна демократична държава
(2) За постигане на своите цели и задачи МДС ще се ръководи от мюсюлманските добродетели в съответствие с разрешените от закона средства.

Чл. 5 МДС осъществява връзки и контакти с близки на нея национални и международни организации, за изпълнение на целите и задачите си.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 6 (1) Приемането на нови членове в МДС става, чрез писмена молба до Общото събрание на секцията, което приема кандидата с обикновено мнозинство.
(2) Когато в дадено населено място няма изградена секция, желаещите да членуват в МДС подават молба до Управителния съвет на МДС, който я приема с обикновено мнозинство.
(3) Всеки член може да напусне по своя воля МДС, като изпрати писмено заявление до Общото събрание на секцията или до Управителния съвет на МДС.

Чл. 7 (1) Всеки член на МДС има следните права:
- да избира и да бъде избиран в ръководните органи
- да участва с право на глас при вземане на общи решения
- да бъде информиран
- да внася предложения в УС на МДС
- да ползва имуществото на МДС по съответния ред
(2) Задължения на членовете на МДС:
- да спазва Устава
- да не уронва с действия или бездействия името и авторитета на МДС
- да плаща всеки месец членския си внос в размер най-малко на 1% от минималната месечна заплата за страната. Освобождават се от задължително плащане на членски внос пенсионери, безработни, срочнослужещи и студенти.
- да се грижи за имуществото на МДС

Чл. 8 (1) Нарушения на Устава на МДС от страна на негови членове се разглеждат и решават на Общо събрание на секцията в едномесечен срок.
(2) Нарушения от страна на членове, приети по Чл. 6 ал.(2), се разглеждат от Управителния съвет в двумесечен срок.
(3) Член на МДС може да бъде изключен в следните случаи:
- при грубо нарушаване на Устава
- при уронване авторитета на партията и злоупотреба с името и нанасяне на морални вреди на МДС.
- при злоупотреба с имуществото на МДС
(4) Мерките по ал.(3) могат да бъдат обжалвани в едномесечен срок пред съответните по-горе стоящи ръководни органи в случаите за Чл. 8 ал.(1) и ал.(2), които се произнасят на следващото си заседание.

IV. УСТРОЙСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Чл. 9 Органи на управление на МДС са: Общото събрание, Национален съвет, Управителен съвет, Контролна комисия и Председателят.

Чл. 10 (1) Върховен орган на управление на МДС е Общото събрание.
(2) Общото събрание на МДС се състои от всичките делегати, излъчени по ред, определен от Управителния съвет.
(3) Дневния ред на събранието се обявява пред делегатите на ОС, като предложение от Управителния съвет, което се одобрява чрез явно гласуване.
(4) Общото събрание е законно и може да започне, в определеният от управителният съвет ден и час, с присъстващите в момента делегати.
Чл. 11 (1) Общото събрание се свиква поне веднъж на двадесет и пет години с решение на Управителния съвет. То може да бъде свикано и извънредно с решение на Националния съвет с обикновенно мнозинство от членовете му или на Управителния съвет с обикновенни мнозинство от членовете му, както и по искане на една тридесета от членовете на партията.
(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, отправена до членовете на МДС или до всяка секция. Членовете на МДС или ръководствата на секциите получават писмено известие за определените от Управителния съвет норми на представителство и предложение за дневен ред.
(3) Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.

Чл. 12 (1) На всяко Общо събрание се решава по кои въпроси от дневния ред да се гласува явно или тайно.
(2) Явното гласуване става чрез вдигане на ръка, като определени от събранието лица (квестори) извършват броенето. Тайното гласуване се провежда от специално избрана комисия по обичайния ред.
(3) Резултатите от гласуването се обявяват веднага от председателя на събранието.

Чл. 13 (1) Общото събрание се открива от Председателя, Заместник председател или Секретаря, който предлага проект за дневен ред и ръководство на събранието (водещи и протоколчик).
(2) Събранието се ръководи от неговия председател и от избраните водещи. Протоколчикът изготвя протокол, който се подписва от него и Председателя на събранието и се съхранява безсрочно в специална протоколна книга.

Чл. 14 Общото събрание има следните функции:
1. Взема решение за учредяването на партията, определя насоките на работа в съответствие с основните цели и задачи на МДС.
2. Взема решения за организиране на необходимите мероприятия.
3. Решава въпроси за отношенията на партията с други физически и юридически лица, организации, партии и сдружения.
4. Избира и освобождава Управителния съвет и Контролната комисия.
5. Взема решения за изменения на приетия Устав и програма.
6. Взема решения за разпореждане с имуществото на МДС.
7. Отменя незаконни решения.
8. Взема решения за създаване на собствен печатен орган в съответствие с действащите нормативни актове и за сдружаване с други обществени организации и юридически лица.
9. Взема решения за ликвидиране на МДС с абсолютно мнозинство.

Чл. 15 Всички решения на Общото събрание с изключение на изрично упоменатите в този Устав се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 16 Националният съвет се състои от членовете на Управителния съвет и председателите на общинските секции на МДС, след тяхното учредяване.

Чл. 17 (1) Националният съвет се свиква най-малко веднъж на пет години от Управителния съвет, както и по искане на 2/3 от членовете му.
(2) Заседанията на Националния съвет са законни, с присъстващите в момента членове.
(3) Всеки член на Националния съвет, независимо от представителството си, има право на един глас.
(4) Националният съвет взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен в случаите, изрично упоменати в този Устав.
(5) Заседанията на НС се ръководят от Председателя,
Зам. председател или Секретаря.

Чл. 18 (1) Националният съвет има правата на Общото събрание с изключение на упоменатите в чл. 14 т. 1, 4, 5 и 9 на Устава.
(2) Националният съвет може да попълва Управителния съвет с отделни членове, но не повече от 2/3 от състава му. Той може и да го разширява, но с не повече от 2 члена.

Чл. 19 (1) Управителният съвет се състои от не по-малко от 3 члена, които се избират от Общото събрание измежду присъстващите делегати за двадесет и пет годишен мандат.
(2) Броят на последователните мандати за членовете на Управителния съвет е неограничен.

Чл. 20 Функции на Управителния съвет
1. Представлява МДС съгласно Устава.
2. Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание.
3. Координира дейността на секциите в съответствие с Устава.
4. Взема решения и се грижи за имуществото на МДС.
5. Свиква Общото събрание и подготвя неговите заседания.
6. Съхранява архива на МДС.
7. Избира от членовете си Национален Изпълнителен съвет до 3 души и извършва оперативни дейности между две събрания на Управителния съвет, като се отчита пред него.
8. Взема решения за наемане на помещения и сгради, формира постоянни и временни комисии, назначава и освобождава административни длъжности.

Чл. 21 (1) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му.
(2) Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство при явно гласуване, освен в случаите, представени в Устава, или ако не вземе друго решение.
(3) Ако член на Управителния съвет отсъства по неуважителни причини на десет поредни заседания, то членството му се замразява с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на УС до следващото Общо събрание на МДС.

Чл. 22 (1) Управителният съвет избира и освобождава Председател, Зам. председатели, Секретар и Координатори, които са членове на Изпълнителното бюро.
Избирането или освобождаването на Изпълнителното Бюро се провежда с тайно гласуване и мнозинство 2/3 от членовете на Управителния съвет.
(2) Управителният съвет се свиква от Председателя поне веднъж годишно. Той може да бъде свикан и от 2/3 от членовете му.

Чл. 23 Председателят има следните функции:
1. Събира Управителния съвет на заседание.
2. Ръководи заседанията на Управителния съвет.
3 Представлява партията пред държавните органи, организации, партии, всички юридически и физически лица.
В негово отсъствие той се замества от друг член на УС на МДС.
Чл. 24 Секретарят има следните функции:
1. Събира и съхранява всички предложения на членовете на партията и ги внася за обсъждане в Управителния съвет.
2. Отговаря за съхранението на протоколите на Общото събрание и Управителния съвет. Отговаря за съхранението на архива и кореспонденцията на партията, както и за съхраняване на печата на партията.
3. Координира работата на Управителния съвет и партията.
4. Осъществява връзки със секциите на МДС и съдейства за тяхното изграждане и организационна дейност.

Чл. 25 (1) МДС се изгражда от секции по териториален принцип.
(2) Всяка секция се учредява от най-малко 3 члена.
(3) Секциите се разпускат по решение на Общото събрание на секцията, взето с 2/3 мнозинство.
(4) Всяка секция се утвърждава от Председателя, Заместник председателя или Секретаря.
(5) Секциите на МДС са самостоятелни и равноправни.
(6) Системни нарушения на Устава и програмни положения от някоя секция или нейни членове се разглеждат от Националния съвет, който се произнася за членство на секцията в МДС.

Чл. 26 (1) Секциите имат Общо събрание, което се състои от всички членове на секцията. За провеждане на Общо събрание на секцията е необход

http://smart.freesmfhosting.com

>>>

ДО МЮСЮЛМАН ДЕМОКРАТИЧЕН СЬЮЗ

...............................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ- ДЕКЛАРАЦИЯ

От …………………………………………………………………………………………...
(собствено, бащино и фамилно име)


Роден (а) на………………….19……….г. в гр. (с.)……………….……………………….
Постоянен адрес…………………….………………………………………………………
…………………………………………………………….., ЕГН…………………………
Л.к/л.п серия…..N…………………., издаден на ………………от………………………
телефон................................, e-mail…………………………………………………

Г-н Председател,
Моля да бъда приет(а) за редовен член на политическата партия Мюсюлман демократичен сьюз (МДС).
Запознат(а) съм с устава и програмата на МДС и приемам нейните основните принципи и цели.
Декларирам, че отговарям на изискванията на Закона за политическите партии, че съм български(а) гражданин(ка), не съм лишен(а) от избирателни права и не членувам в друга политическа партия.
Известно ми е, че за подаване на данни с невярно съдържание нося наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс.


……………….200… г. Подпис:………………………….

http://smart.freesmfhosting.com

>>>

Bulgaria Muslims Aim at Founding New Party
!

September ,2009


Bulgaria Muslims Aim at Founding New Party: Bulgaria Muslims Aim at Founding New Party
Yuzeir Yuzeirov, organizer of the event, says 680 individuals have filled the founding declaration so-far and 800, at least, will attend. Photo by BGNES

A party named "Muslim Democratic Union" is expected to be founded over the weekend in the village of Slavyanovo.

The village is located in northern Bulgaria, near the town of Popovo, an area largely populated by ethnic Turks.

In order to found a new political organization at least 500 people must attend the event, which is scheduled as a concert for the Muslim Ramazan Bayrami holiday.

Yuzeir Yuzeirov, organizer of the event, says 680 individuals have filled the founding declaration so-far and 800, at least, will attend.

If there is lack of quorum, the concert will go on as a holiday event and will be dedicated to the second anniversary of the founding of the "Club for Friendship and Brotherhood" in Slavyanovo.

Yuzeirov has been involved in a storm of controversy lately. In addition to the club, he is the founder and leader of the "Bulgarian Red Crescent," an organization the Bulgarian Red Cross says is illegal according to the Geneva Convention.

The Red Cross says the existence of the Crescent in Bulgaria is a precedent because a country can only have either a Red Cross or a Red Crescent, never both.

The Red Crescent headquarters are in Slavyanovo as well. The building housing it and the Club has a cross and a crescent painted on its walls.

Another controversy involves the monument of the "Unknown Turkish Soldier," also located in Slavyanovo and financed by Yuzeirov. The Regional Directorate for Construction Control has declared the monument illegal and ordered its dismantling.

Yuzeirov is a native from Slavyanovo, but has international business for the trade of chicken meat and spends most of his time in Belgium.

http://www.novinite.com/
Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи